0 عدد کارت

سفارش متن کارت ترحیم

لطفا پس از تکمیل خرید کارت ترحیم از فروشگاه متن کارت ترحیم خود را سفارش دهید.

نام و نام خانوادگی مشتری*
لطفا نام و نام خانوادگی مشتری را به طور صحیح تکمیل فرمایید.

لطفا نام و نام خانوادگی مشتری را دقیقا مشابه با نام وارد شده، هنگام خرید کارت از فروشگاه، وارد نمایید.

کد رهگیری بانک*
لطفا کد رهگیری بانک را به طور صحیح وارد نمایید.

شماره موبایل*
لطفا شماره موبایل را به طور صحیح وارد نمایید.

متن کارت ترحیم*
لطفا متن کارت ترحیم را به طور صحیح وارد نمایید.

در این قسمت متن کارت ترحیم، شامل تیتر کارت، نام متوفی، نوع مراسم، زمان و محل برگزاری، آدرس و در صورت تمایل، شعر و یا متن خود را ثبت نمایید. برای اطلاعات بیشتر می توانید متن های نمونه هر یک از کارت های ترحیم در بخش فروشگاه را ملاحظه نمایید.

سایر توضیحات
لطفا توضیحات احتمالی را به طور صحیح تکمیل نمایید.

لطفا توضیحات تکمیلی خود را در صورت نیاز دراین قسمت درج نمایید.